Regulamentul parcului

REGULAMENTUL PARCULUI NATURAL VĂCĂREȘTI

Proiect aflat în in procedură de avizare

 

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Scopul Regulamentului Parcului Natural Văcărești, denumit în continuare ”Regulament” este de a reglementa activitățile umane care se desfășoară pe suprafața parcului, în vederea asigurării conservării capitalului natural și valorificării durabile a resurselor acestuia.

Art. 2. Responsabilitatea elaborării Regulamentului revine Administrației Parcul Natural Văcărești, prin consultarea Consiliului consultativ de administrare, avizarea de către Consiliul Științific și aprobării prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. Respectarea Regulamentului este obligatorie pentru Administrația Parcul Natural Văcărești, pentru autoritățile care reglementează activități pe teritoriul Parcului Natural Văcărești, precum și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în perimetrul și în vecinătatea ariei naturale protejate.

CAPITOLUL II

ÎNFIINȚAREA, SCOPUL, LIMITELE ȘI MANAGEMENTUL PARCULUI NATURAL VĂCĂREȘTIArt. 4. Aria naturală protejată Parcul Natural Văcărești a fost înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 349/2016 privind declararea zonei naturale “Acumulare Văcărești” ca parc natural și instituirea regimului de arie naturală protejată.

Art. 5. Parcul Natural Văcărești este o arie naturală protejată de interes național, corespunzătoare categoriei V de management a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, care are ca scop protecția și conservarea ansamblului peisagistic și a biodiversității, oferind posibilitatea desfășurării, pe teritoriul său a activităților educative, recreative, turistice și de cercetare științifică.

Art. 6. Limitele Parcului Natural Văcărești sunt descrise și aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 349/2016.

Art. 7. Suprafața Parcului Natural Văcărești este de 182,9901 ha, în conformitate cu vectorii existenți pe site-ul autorității publice centrale pentru protecția mediului.

Art. 8. Zonarea internă a Parcului Natural Văcărești se stabilește prin planul de management, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. (1) Responsabilitatea administrării Parcului Natural Văcărești revine Administrației Parcul Natural Văcărești, structură de administrare special constituită ca serviciu public de interes local al Municipiului București, cu personalitate juridică, înființată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 328/2021 privind înființarea Administrației Parcul Natural Văcărești, serviciu public de interes local al Municipiului București.

(2) Administrarea Parcului Natural Văcărești se realizează în baza Contractului de administrare nr. 8001/29.12.2021, încheiat între Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și Administrația Parcul Natural Văcărești.

(3) Administrația Parcul Natural Văcărești este îndrumată și supravegheată de un Consiliu Științific, cu rol de autoritate științifică pe teritoriul Parcului Natural Văcărești, în conformitate cu prevederile la art. 19 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Pe lângă Administrația Parcul Natural Văcărești funcționează un Consiliu consultativ de administrare, cu rol consultativ, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. Până la aprobarea planului de management, Administrația Parcul Natural Văcărești desfășoară, organizează și supraveghează toate activitățile care se desfășoară pe teritoriul Parcului Natural Văcărești, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și a legislației în vigoare.

Art. 11. Toate construcțiile, instalațiile, panourile care fac parte din infrastructură de vizitare a Parcului Natural Văcărești vor purta însemnele de identificare (logo-ul, denumirea) ale Administrației Parcul Natural Văcărești. Însemnele altor entități pot apărea, pe lângă logo-ul Administrației Parcul Natural Văcărești, cu obținerea în prealabil a acordului Administrației Parcul Natural Văcărești.

Art. 12. Orice plan/proiect/activitate propuse a se desfășura pe teritoriul sau în vecinătatea Parcului Natural Văcărești, susceptibile să genereze un impact asupra speciilor și habitatelor naturale de pe raza parcului natural, sunt supuse avizării Administrației Parcului Natural Văcărești, în baza hotărârii Consiliului Științific, după caz, conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.

CAPITOLUL III

REGLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN PARCUL NATURAL VĂCĂREȘTI

Art. 13. Pe suprafața Parcului Natural Văcărești este interzisă desfășurarea următoarelor activități:

 1. introducerea oricăror specii de floră și/sau faună sălbatice alohtone, indiferent de stadiul lor de dezvoltare, inclusiv a animalelor provenite din centrele de reabilitare;

 2. orice formă de vătămare, recoltare, capturare, ucidere, culegere, tăiere, dezrădăcinare sau distrugere cu intenție, indiferent de stadiul de dezvoltare al tuturor speciilor de floră și/sau faună sălbatice;

 3. orice formă de deranj/perturbare în cursul perioadelor de reproducere, de cuibărire, de creștere, de hibernare şi de migrație a tuturor speciilor de faună sălbatică;

 4. orice formă de deteriorare şi/sau distrugere a locurilor de reproducere, cuibărire sau odihnă a tuturor speciilor de faună sălbatică;

 5. orice formă de comercializare, deținere fără drept şi/sau transport în vederea comercializării cu privire la toate speciile de floră și/sau faună sălbatice;

 6. prin excepție de la prevederile lit. b) – e), este permisă culegerea plantelor medicinale, a ciupercilor sau a fructelor comestibile enumerate în anexa la Regulament de către vizitatorii Parcului Natural Văcărești, pentru consum propriu;

 7. hrănirea oricărei specii de faună sălbatice, cu excepția hrănirii în timpul iernii de către Administrației Parcul Natural Văcărești, prin hrănitoare special amenajate;

 8. aplicarea, răspândirea tratamentelor fitosanitare, a produselor de combatere a dăunătorilor, defolianților și fitocidelor, cu excepția celor pentru care s-a obținut în prealabil avizul Administrației Parcul Natural Văcărești, conform legislației în vigoare;

 9. orice măsuri destinate limitării sau reglementării populațiilor de specii de floră și/sau faună sălbatice supraabundente sau de eliminare a indivizilor speciilor de floră și/sau faună sălbatice invazive, cu excepția celor pentru care s-a obținut în prealabil avizul Administrației Parcul Natural Văcărești, emis în baza hotărârii Consiliului Științific;

 10. aprinderea focului de orice fel, inclusiv aprinderea și eliberarea lampioanelor, folosirea oricăror materiale pirotehnice, focuri de artificii, petarde, pocnitori și altele asemenea, care pot genera zgomote și vibrații cu impact puternic negativ asupra speciilor de floră și sau faună sălbatice și/sau care prezintă un risc de incendiere;

 11. fumatul în interiorul parcului, cu excepția celor trei locuri semnalizate la intrările principale ale parcului;

 12. depozitarea, abandonarea, aruncarea și/sau incinerarea deșeurilor de orice fel, inclusiv deșeuri de plastic, hârtie, metal, sticlă, menajere, biodegradabile, zootehnice, rumeguș și altele asemenea în perimetrul Parcul Natural Văcărești. Deșeurile vor fi colectate și evacuate doar în locuri special amenajate de către Administrația Parcul Natural Văcărești;

 13. colectarea de materiale reciclabile, cu excepția activităților de colectare a deșeurilor organizate și/sau coordonate și/sau pentru care s-a obținut în prealabil acordul Administrației Parcul Natural Văcărești;

 14. realizarea de săpături/excavații/lucrări de orice fel care modifică configurația terenului, fără avizul Administrației Parcul Natural Văcărești, emis în baza hotărârii Consiliului Științific;

 15. utilizarea detergenților/săpunurilor de orice tip pentru spălare în apele Parcului Natural Văcărești. Este interzisă spălarea animalelor, a autovehiculelor, motocicletelor, bicicletelor sau a altor obiecte de orice fel în apele de pe teritoriul Parcului Natural Văcărești;

 16. folosirea oricărui tip de iluminat artificial, indiferent de mediul, amplasamentul și durata utilizării acestuia, cu excepția iluminatului pentru nevoile Administrației Parcul Natural Văcărești și a cazului în care, în condiții de lumină naturală scăzută, se folosește iluminatul artificial de intensitate scăzută pe durata determinată, cu condiția ca acest iluminat să nu deranjeze fauna;

 17. activitatea de generare a energiei, cu excepția celei privind generarea energiei prin intermediul panourilor solare care deservesc infrastructura Parcului Natural Văcărești;

 18. activitățile de vânătoare și de pescuit;

 19. portul, precum și deținerea sau folosirea oricărei arme și a muniției acesteia;

 20. desfășurarea pe teritoriul Parcului Natural Văcărești de activități comerciale neautorizate fără acordul Administrației Parcul Natural Văcărești.

Art. 14. Persoanele fizice/juridice care dețin/administrează sub orice formă terenuri aflate în vecinătatea Parcului Natural Văcărești au obligația de a-și evacua propriile deșeuri și de a-și salubriza/curăța terenurile.

Art. 15. Reintroducerea deliberată de specii indigene se va face potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului nr. 979/2009 privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A si 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, pe teritoriul național.

Art. 16. Este interzisă introducerea deliberată în Parcul Natural Văcărești a speciilor invazive din afara teritoriului național, cu excepțiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din Ordinul ministrului mediului nr. 979/2009.

Art. 17. Cu privire la celelalte specii indigene, care nu fac obiectul de reglementare al Ordinului ministrului mediului nr. 979/2009, acestea pot fi introduse în Parcul Natural Văcărești cu obținerea în prealabil a avizului Administrației Parcul Natural Văcărești, emis în baza hotărârii Consiliului Științific.

CAPITOLUL IV

REGLEMENTAREA ACTIVITĂȚII DE CONSTRUCȚII – INVESTIȚII

Art. 18. Este interzisă amplasarea de corturi, rulote, tarabe, adăposturi și alte asemenea, cu excepția infrastructurii amplasate de către Administrația Parcul Natural Văcărești sau amplasate cu obținerea în prealabil a acordului Administrației Parcul Natural Văcărești, destinate amenajării Parcului Natural Văcărești.

Art. 19. Pe teritoriul Parcului Natural Văcărești este interzisă realizarea oricăror lucrări de construcții cu caracter permanent, cu excepția:

 1. lucrărilor necesare pentru îndeplinirea de către Administrația Parcul Natural Văcărești a atribuțiilor sale, cu avizul Consiliului Științific, astfel încât să nu afecteze flora și fauna din cadrul Parcului Natural Văcărești;

 2. lucrărilor referitoare la bazinele de captare destinate alimentării, stocării, filtrării și îmbunătățirii calității apei necesare Parcului Natural Văcărești, ca urmare a Hotărârii Consiliului Științific, pentru a asigura echilibrul ecologic;

 3. lucrărilor de întreținere a infrastructurii existente;

 4. lucrărilor având ca obiect amenajarea și întreținerea spațiilor, sit-urilor și traseelor destinate vizitării/ accesului publicului în Parcului Natural Văcărești.

 

CAPITOLUL V

REGLEMENTAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Art. 20.

(1) Cercetarea științifică este promovată și sprijinită de către Administrația Parcul Natural Văcărești, urmând a se desfășura numai cu obținerea în prealabil a avizului acestei instituții, emis în baza hotărârii Consiliului Științific și în baza protocoalelor de colaborare, parteneriatelor, convențiilor, acordurilor și altele asemenea, încheiate între Administrația Parcul Natural Văcărești și persoanele/ instituțiile terțe interesate.

(2) Rezultatele cercetării științifice vor fi aduse la cunoștința Administrației Parcul Natural Văcărești, conform avizului emis și pot fi utilizate de către Administrația Parcul Natural Văcărești în activitatea de management a ariei naturale protejate, cu respectarea legislației specifice în materie de proprietate intelectuală.

Art. 21. Administrația Parcul Natural Văcărești poate sprijini logistic, la solicitare şi în măsura posibilităților, activitatea de cercetare. Personalul Administrației Parcul Natural Văcărești poate participa la acțiunile de cercetare în teren și are dreptul să solicite sistarea imediată a unei acțiuni dacă aceasta nu respectă scopul, mijloacele, durata, prevăzute în avizul emis de Administrației Parcul Natural Văcărești.

CAPITOLUL VI

REGLEMENTAREA ACTIVITĂȚII DE VIZITARE

Art. 22. Accesul în interiorul Parcului Natural Văcărești este permis numai prin locurile special amenajate, unde există facilități de trecere peste marginea betonată a digului, respectiv:

a) strada Săvinești;

b) colțul digului din fața complexului Asmita Gardens;

c) intrarea dinspre intersecția Splaiului Unirii cu Șoseaua Vitan-Bârzești.

Art. 23. Accesul în Parcul Natural Văcărești este permis conform unui program afișat pe panourile de intrare în parc, precum și pe pagina web a Administrației Parcul Natural Văcărești și care variază în funcție de cele patru anotimpuri.

Art. 24. Circulația pietonală, precum și alergarea recreativă se desfășoară numai pe potecile desemnate și semnalizate în acest scop, părăsirea acestora fiind interzisă.

Art. 25 Prin excepție de la prevederile art. 24 abaterea de la potecile desemnate este permisă:

 1. personalului Administrației Parcul Natural Văcărești și reprezentanților instituțiilor de mediu aflați în exercițiul funcțiunii, precum și pentru pază și intervenții în caz de necesitate (agenți de pază, poliție, salvare, pompieri și altele asemenea);

 2. membrilor Consiliului Științific;

 3. cercetătorilor, în cadrul activităților de cercetare științifică avizate de către Administrația Parcul Natural Văcărești;

 4. colaboratorilor, partenerilor, voluntarilor angrenați în activități organizate sau pentru care s-a obținut în prealabil acordul Administrației Parcul Natural Văcărești (în baza unor protocoale/ acorduri scrise);

 5. grupurilor organizate de Administrația Parcul Natural Văcărești sau pentru care s-a obținut în prealabil avizul/acordul Administrației Parcul Natural Văcărești, dacă specificul activității necesită ieșirea de pe drum/potecă; în acest caz conducătorul grupului își asumă răspunderea și va respecta măsurile de protecție, conform legislației în vigoare;

 6. proprietarilor de terenuri, pe, spre/dinspre proprietățile lor.

Art. 26. Circulația cu bicicletele se desfășoară numai pe ruta principală, care leagă cele două intrări principale – colțul digului din fața complexului Asmita Gardens și strada Săvinești -, semnalizată în acest scop și pe coronamentul digului aflat pe limita exterioară a Parcului Natural Văcărești. Viteza de deplasare va fi adaptată astfel încât să nu pună în pericol și să nu deranjeze alți vizitatori.

Art. 27. Vizitele instructiv-educative, orele în aer liber pentru preșcolari, elevi, studenți sunt permise în perimetrul Parcului Natural Văcărești, cu anunțarea în prealabil a Administrației Parcul Natural Văcărești.

Art. 28. Accesul animalelor de companie pe teritoriul parcului se poate face doar cu zgardă/ham, lesă și, pentru câinii agresivi și periculoși, cu botniță, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la animalele de companie. Stăpânii vor avea obligativitatea deținerii materialelor necesare pentru adunarea dejecțiilor cât și a depozitării acestora în recipientele pentru deșeuri amplasate la intrări.

Art. 29. Este interzis abandonul pe teritoriul Parcului Natural Văcărești a animalelor de companie cum ar fi câni, pisici, broaște țestoase, hamsteri, iepuri, pești, șerpi și altele asemenea.

Art. 30. Este interzis accesul cu vehiculele motorizate, inclusiv cu trotinete electrice, cu excepția celor care deservesc activitatea personalului Administrația Parcul Natural Văcărești sau celor pentru care s-a obținut acordul Administrației Parcul Natural Văcărești.

Art. 31. Este interzisă practicarea oricăror activități nautice și de natație, inclusiv scăldatul.

Art. 32. Este interzisă folosirea oricăror mijloace sau obiecte care poluează fonic și/sau sunt de natură să deranjeze speciile de floră și/sau faună sălbatice sau să perturbe calmul și liniștea ariei naturale protejate.

Art. 33. Este interzisă distrugerea, degradarea, inscripționarea panourilor informative, indicatoarelor, plăcilor, stâlpilor, semnelor de marcaj, pietrelor, copacilor sau oricărui bun mobil sau imobil.

Art. 34. Este interzisă aterizarea, respectiv zborul deasupra teritoriului Parcului Natural Văcărești la o înălțime mai mică de 100 metri raportat la verticala solului, pentru aeronavele motorizate, aparate de zbor pentru agrement de joasă altitudine, drone și altele asemenea, fără acordul obținut în prealabil de la Administrația Parcul Natural Văcărești.

Art. 35. Tururile ghidate în scop comercial, activitățile meșteșugărești, activitățile comerciale, evenimentele publice, inclusiv competițiile sportive, fotografierea sau filmarea realizate în contextul unei activități profesionale în scop comercial, se pot desfășura cu obținerea în prealabil a acordului Administrației Parcul Natural Văcărești, în zonele agreate de Administrația Parcul Natural Văcărești.

Art. 36. Avizele emise de către Administrația Parcul Natural Văcărești pot fi supuse la plata unor tarife instituite de către Administrația Parcul Natural Văcărești și aprobate conform prevederilor art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VII

FINANȚAREA ACTIVITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PARCUL NATURAL VĂCĂREȘTI

Art. 37.

(1) Administrația Parcul Natural Văcărești este un serviciu public finanțat de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii obținute din încasarea tarifelor instituite de Administrația Parcul Natural Văcărești, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Administrația Parcul Natural Văcărești poate primi finanțări pentru programe specifice activității, atât de interes local cât și de interes național și internațional, donații și sponsorizări, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VIII

SANCȚIUNI

Art. 38. Încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrage, după caz, răspunderea contravențională, penală, materială sau civilă, conform legislației în vigoare.

Art. 39. Controlul respectării prezentului Regulament se face de către personalul Administrației Parcul Natural Văcărești și de către personalul cu atribuții de control al altor structuri abilitate ale statului și ale administrației publice locale, în limita competențelor acestora. Personalul împuternicit să verifice respectarea prezentului regulament își dovedește calitatea cu legitimația de serviciu.

Art. 40. Nerespectarea dispozițiilor prezentului Regulament, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON) pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON) pentru persoane juridice, în conformitate cu dispozițiile art. 96 alin. (1 ) punctele 16 și 21 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 41. Constatarea și sancționarea faptelor care constituie încălcări ale prezentului Regulament se face de către personalul Administrația Parcul Natural Văcărești și de către personalul cu atribuții de control al altor structuri abilitate ale statului în limita competențelor acestora.

Art. 42. În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul Administrației Parcul Natural Văcărești are dreptul de a solicita legitimarea persoanelor care au comis fapte sau au fost surprinse încercând să comită fapte care constituie contravenții sau infracțiuni pe raza ariei naturale protejate, iar persoanele fizice și juridice au obligația de a se legitima la solicitarea expresă a personalului Administrației Parcul Natural Văcărești.

Art. 43. Prevederile prezentului Regulament referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALEArt. 44. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea Administrației Parcul Natural Văcărești, cu consultarea Consiliului Consultativ de Administrare, cu avizul Consiliului Științific şi se aprobă prin ordin al autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor şi pădurilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 45. Prezentul Regulament se aduce la cunoștința publicului prin afișarea pe pagina web a Administrației Parcul Natural Văcărești și prin orice alte mijloace de comunicare legale.Anexă la Regulamentul Parcului Natural VăcăreștiFructe și plante medicinale ce pot fi culese pentru uz personal din Parcul Natural Văcărești

Nr.

Specia

Denumire comună

Comentarii

1.

Agrimonia eupatoria

Turița mare

Fără restricții părțile aeriene

2.

Achillea spp

Coada șoricelului

Relativ rară, părțile aeriene

3.

Capsella bursa-pastoris

Traista ciobanului

Fără restricții părțile aeriene

4.

Cichorium intybus

Cicorea

Fără restricții părțile aeriene

5.

Hypericum perforatum

Sunătoare

Relativ rară, părțile aeriene

6.

Mentha spp

Mentă

Fără restricții părțile aeriene

7.

Plantago spp

Pătlagină

Fără restricții părțile aeriene

8.

Robinia pseudoacacia

Salcâm

Fără restricții tot

9.

Prunus spinosa

Porumbar

Fructificațiile, cu protejarea tufișurilor

10.

Rosa canina

Măceș

Fructificațiile, cu protejarea tufișurilor

11.

Rubus caesisus

Mur

Fructificațiile

12.

Cydonia oblonga

Gutui

Fără restricții

13.

Juglans regia

Nuc

Fără restricții

14.

Malus domestica

Măr

Fără restricții

15.

Morus alba

Dud alb

Fără restricții

16.

Prunus cerasifera

Corcoduș

Fără restricții

17.

Prunus persica

Piersic

Fără restricții

18.

Pyrus pyraster

Păr sălbatic (pădureț)

Fără restricții

Notă: se interzice urcarea în copaci pentru culegerea fructelor sau folosirea de instrumente și metode care pot să afecteze integritatea copacului.

Follow Us